Aukciono rengimo nuostatai

{jcomments off}

Klaipėdos apskrities Lions moterų klubo „Smiltė“

labdaros aukciono „Sušildykime mažąsias širdeles“

rengimo nuostatai

Bendroji dalis

 1. Šie nuostatai nustato Klaipėdos apskrities LIONS moterų klubo „Smiltė“(toliau klubo) dailės kūrinių labdaros aukciono organizavimo ir vykdymo tvarką.

 2. Aukcionui pateikiami dailininkų meno kūriniai, kuriuos dailininkai aukoja klubo reikmėms arba už kuriuos klubas dailininkams sumoka vienkartinį iki 300,00 eurų. Mokestį po aukciono pravedimo, yra aukciono objektas.

 3. Labdaros aukcionas „Sušildykime mažąsias širdeles“ – meno kūrinių pristatymo aukciono svečiams atlyginimui už auką būdas, kai dailės kūriniai siūlomi keliems aukotojams per tarpininką – aukciono vedėją, o sutartis aukoti laikoma sudaryta su aukotoju – aukciono dalyviu, kuris pasiūlo didžiausią sumą už aukojamą kūrinį.

Aukciono rengimas

 1. Aukcioną organizuoja ir vykdo klubo valdyba ir aukciono organizacinis komitetas, vadovaudamasis šiais nuostatais, klubo įstatais ir kitais galiojančiais norminiais aktais.

 2. Pradinę dailės kūrinio aukos sumą nustato klubo susirinkimas (tradiciškai tai 300,00 eurų.)

 3. Aukciono organizacinis komitetas parengia dailės kūrinių, skirtų labdaros renginiui pristatymą internete, klubo puslapyje, taip pat 1val. Iki aukciono pradžios, sudarydami galimybę susipažinti su jais aukcione norintiems aukoti asmenims.

Aukciono paskelbimas

 1. Apie rengiamą labdaros aukcioną paskelbiama klubo internetiniame puslapyje, miesto dienraščiuose ir asmeninių kontaktų keliu.

 2. Klubo internetiniame puslapyje, kvietime paskelbiama aukciono vykdymo data, vieta, apžiūros laikas, trumpa informacija apie remiamų šeimų skaičių.

 3. Kita informacija, kurią aukciono organizatoriai nusprendžia skelbti.

Aukciono vykdymas

 1. Dalyvauti aukcione gali juridiniai ir fiziniai asmenys. Aukotojas aukcione dalyvauja asmeniškai arba per atstovą.

 2. Aukcionas vykdomas kvietimuose ir spaudoje nurodytu laiku ir vietoje.

 3. Aukciono metu su aukotojais pasirašomos aukos davimo-priėmimo sutartys, kurios vienas egzempliorius lieka klube, kitas įteikiamas aukos davėjui. Aukciono komiteto nariai duomenis apie aukciono aukotojus įrašo į protokolą.

 4. Aukciono kvietimai turi eilės tvarka einančius numerius, kuriuos aukciono metu dalyviai pakelia norėdami padidinti aukotiną sumą už pristatomą kūrinį.

 5. Aukciono vedėjas pristato dailės kūrinio autorių, jo kūrybinio kelio, parodų ir pasiekimų santrauką, kūrinio pavadinimą, o aukciono vedėjo padėjėjai prineša kūrinį prie svečių.

 6. Aukciono laimėtoju pripažįstamas potencialus aukotojas, įsipareigojęs paaukoti didžiausią sumą už pasiūlytą kūrybos darbą.

 7. Potencialus aukotojas, laimėjęs aukcione dailės kūrinį, pasirašo aukos davimo sutartį, per 10 darbo dienų po aukciono perveda aukotiną sumą į klubo sąskaitą.

 8. Per 10 darbo dienų po aukciono, dailininkams už kūrybinius darbus mokama sutarta suma (iki 300,00eurų), pateikus galiojančius dokumentus: verslo liudijimą, asmens dokumento kopiją, prekių(paslaugų)pirkimo- pardavimo kvitą.

 9. Jei aukciono metu kūrybinis darbas nepritraukia aukotojų, jis gali būti siūlomas kitų metų aukcionui arba grąžinamas dailininkui.

Aukciono rezultatų paviešinimas, surinktų aukų panaudojimas

 1. Aukciono metu surinktas lėšas klubas naudoja onkologinėmis ligomis sergančių vaikų ir jų šeimų reikmėms.

 2. Kiek surinkta aukojamų lėšų aukciono komitetas informuoja tuojau pat pasibaigus aukcionui, savo internetiniame puslapyje ir dienraščiuose.